Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών
Ελεύθερων / Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Eposter)

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ, ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΣΗ ΑΠΟΔΟΧΉΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΣΤΟ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή 210988032 (εσωτ. 41)

Οδηγίες συγγραφής:

 • Στην πρώτη σειρά ο πλήρης τίτλος της εργασίας (με κεφαλαία γράμματα). Ο τίτλος της
  εργασίας να είναι όσο το δυνατόν πιο βραχύς.

 • Μία σειρά κενή και στην επόμενη τα ονόματα των συγγραφέων στην ονομαστική με πεζά
  γράμματα ως εξής (παράδειγμα): Ν. Νικολόπουλος1, Δ. Γεωργοπούλου2, ....

 • Μία σειρά κενή και στην επόμενη το κέντρο/εργαστήριο κλπ των συγγραφέων (παράδειγμα):
  1Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
  2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, , Π.Γ.Ν. Πάτρας
  Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι υπογραμμισμένο
  (Νικολόπουλος Ν.1, Γεωργόπουλος Δ.2,....)

 • Δύο σειρές κενές και στην επόμενη το κείμενο της περίληψης δομημένο ως εξής:
  • Εισαγωγή
  • Σκοπός της μελέτης
  • Υλικό και Μέθοδοι
  • Αποτελέσματα
  • Συμπεράσματα

 • Το κυρίως κείμενο της σελίδας της περίληψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

 • Οι περιλήψεις πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σε ηλεκτρονικό αρχείο Word, στα Ελληνικά, με
  γραμματοσειρά Times New Roman (μέγεθος 12) σε μονό διάστημα και δεν πρέπει να
  ξεπερνούν τις 250 λέξεις (εκτός τίτλου, συγγραφέων, ευχαριστιών)

 • Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υπεύθυνου
  αλληλογραφίας (όνομα, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας). Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας θα
  παραλαμβάνει κάθε σχετική αλληλογραφία από τη Γραμματεία του Συνεδρίου (απάντηση για
  την αποδοχή ή μη της εργασίας).

 • Είναι απαραίτητο να σημειώνεται ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης της εργασίας, ελεύθερη
  ή αναρτημένη ανακοίνωση (eposter).

 • Για κάθε περίληψη, θα πρέπει να δηλώνεται μια εκ των θεματικών ενοτήτων που αναφέρονται
  στη συνέχεια.

 • Θεματικές Ενότητες:
  • Αναπνευστικό Σύστημα
  • Γενικά Θέματα
  • Γεννητικό Σύστημα Θήλεος
  • Δέρμα
  • Ενδοκρινείς Αδένες
  • Κεφαλή – Τράχηλος
  • Λεμφικό και Αιμοποιητικό Σύστημα
  • Μαλακά Μόρια και Οστά
  • Μαστός
  • Μοριακή Παθολογική Ανατομική
  • Νεκροτομική Παθολογική Ανατομική
  • Νευρικό Σύστημα
  • Ουροποιητικό και Γεννητικό Σύστημα Άρρενος
  • Παιδιατρική/Περιγεννητική
  • Πεπτικό Σύστημα

 • Μετά την υποβολή της εργασίας δεν είναι δυνατόν να γίνουν διορθώσεις. Εργασίες που δεν πληρούν
  όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνονται δεκτές.

 • Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου δύναται για ειδικούς λόγους να μετατρέψει ελεύθερες ανακοινώσεις σε αναρτημένες και το αντίστροφο. Οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τυχόν αλλαγές.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση παρουσίασης εργασιών είναι η εγγραφή στο Συνέδριο ενός τουλάχιστον
  συγγραφέα για κάθε εργασία.